Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bright Perspective

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.                      Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Bright Perspective;
Dienst een dienst die op de Website aangeboden wordt door
Bright Perspective
Klant de natuurlijke persoon die op de Website een bestelling
plaatst;
Bright Perspective de vennootschap onder firma Bright Perspective,
gevestigd en kantoorhoudende te (1054 EG)
Amsterdam aan Eerste Helmersstraat 104;
Overeenkomst de overeenkomst tussen Klant en Bright Perspective
die via de Website wordt gesloten op grond waarvan
de Klant de Dienst bij Bright Perspective koopt;
Privacy Statement de privacyverklaring van Bright Perspective, die te
vinden is op de Website;
Website de website van Bright Perspective, waarop de Dienst
wordt aangeboden;

Artikel 2.                      Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bright Perspective op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Bright Perspective kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant de Dienst niet meer bestellen.

Artikel 3.                      Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Bright Perspective nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Bright Perspective is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.                      Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Bright Perspective garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

Artikel 5.                      Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Bright Perspective niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Bright Perspective een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Bright Perspective gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.                      Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.                      Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling worden (persoons)gegevens aan Bright Perspective verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Bright Perspective en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.                      Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Bright Perspective verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Bright Perspective. De kosten van retourzending komen voor rekening van Bright Perspective.
 2. Ingeval van ontbinding zal Bright Perspective het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen.
 3. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Bright Perspective terugbetaald.
 4. Klachten over de Dienst kunt u sturen naar info@brightperspective.nl. Bright Perspective zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.                      Aansprakelijkheid

 1. Bright Perspective is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Bright Perspective aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.

Artikel 10.                       Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.